Har ""banankriget"" mellan EU, Latinamerika och USA orsakats av alltför komplexa internationella rättsregler på handelsområdet?

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anne Persson; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ABSTRACT Uppsats 20 poäng Tillämpade studier i internationell rätt Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Titel: Har "banankriget" mellan EU och USA orsakats av alltför komplexa internationella rättsregler på handelsområdet? En undersökning av de rättsregler på olika nivåer som aktualiserats i "banankriget". Författare: Anne Persson Handledare: Per Cramér Inlämnad: Höstterminen 2001 Antal sidor: 61 1. Syftet med uppsatsen är att analysera konflikten mellan USA och EU angående import och export av bananer, ur ett rättsvetenskapligt och ett internationellt ekonomisk-politisk perspektiv. Den övergripande frågeställningen är om de rättsliga system och rättsregler som aktualiserats i banankonflikten är så komplexa att systemet i sig har givit upphov till konflikten mellan de inblandade parterna. Vidare hur rättsreglernas utformning kan förklaras utifrån teorier om regionalism. I uppsatsen menas med komplexitet dels motstridigheter i tolkning av regler, dels svårigheter i form av olika möjliga tolkningar av rättssystems förhållande till varandra. För att svara på den övergripande frågeställningen ställs och besvaras följande frågor i uppsatsen: Vilka rättssystem aktualiseras i banankonflikten och vilka är deras mål och syften? Vilka rättsregler aktualiseras i "banankonflikten"? Är dessa rättsregler motstridiga ? Finns det olika möjliga tolkningar av hur rättsreglerna skall implementeras i förhållande till varandra? 2. I uppsatsen analyseras främst internationella avtal och internationell praxis. Även doktrin i form av juridiska böcker och artiklar har använts som rättskällor. 3. Det huvudsakliga resultatet är att de rättssystem som aktualiseras i banankonflikten är GATT, Lomékonventionen och EU. Vidare att dessa finns på olika nivåer. Lomékonventionen har inte samma syften och mål som GATT och EU. De konkreta rättsreglerna i GATT, Lomékonventionen och de EG-rättsliga bananförordningarna är motstridiga och det finns utrymme för olika slags tolkningar. Vidare finns det olika tolkningar av hur de olika rättssystemen skall förhålla sig till varandra. Den EG-rättsliga hållningen är oklar då både en monism och en dualism präglar EG-domstolens domar angående förhållandet mellan internationella konventioner och EG-rätten i allmänhet, samt GATT och bananförordningen i synnerhet. Slutsatsen är att rättssystemen som aktualiserats i banankonflikten är komplexa och relationen dem emellan ogenomskinlig. Banankonflikten hade kanske kunnat undvikas om regleringarna på de olika nivåerna var enhetliga eller om det inte funnits oklarheter i hur GATT skall implementeras i förhållande till EG-rätten och Lomékonventionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)