"Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Antonia Ringbäck; [2018]

Nyckelord: Identitet; ungdomskultur; senmodernitet;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. Studien utgår från en holistisk människosyn och söker således en mångbottnad förståelse för individen där individuella, sociala och samhälleliga faktorer har betydelse för individens identitet och livsvillkor. Materialet undersöks med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och har en reflexiv forskningsansats, vilket möjliggör en bred och flexibel tolkningsram där forskarens subjektiva position betonas. I resultatet ges exempel på hur karaktärerna förhåller sig till senmoderna ideal gällande reflexivitet, autonomi och moral vilket delvis präglar karaktärernas relationer och religiösa/politiska ståndpunkter. Vi ser även hur dessa ideal skapar inre konflikter hos karaktärerna i stunder då de är sårbara och konfronteras med behovet av andra. I slutändan ser vi dock hur nära relationer tycks vara avgörande för karaktärernas identitetsutveckling samt känsla av meningsfullhet, vilket ifrågasätter det senmoderna idealet om den autonoma individen. Avslutningsvis diskuteras vilken betydelse resultatet kan ha för socialt ungdomsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)