Acceptabilitet avseende tal påverkat av speech sound disorder, kopplat till talavvikelser och olika lyssnargrupper

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka acceptabilitet hos olika lyssnare avseende barn med speech sound disorder (SSD) och att kartlägga vilka talavvikelser som är vanligt förekommande i tal med låg acceptabilitet. Validitet och reliabilitet prövades för studiens typ av audience response system (ARS) vid acceptabilitet. Talmaterial av 14 barn med SSD och två barn med typisk talutveckling användes. Lyssnare var åtta barn, 17 vuxna naiva lyssnare och nio logopeder. Signifikant skillnad visades mellan barn och vuxna naiva lyssnare (p=0,023) vad gällde grad av acceptabilitet. Dentalisering och avtoning/påtoning var vanligt förekommande i tal med låg grad av acceptabilitet. Validitet för ARS-systemet som mätinstrument för acceptabilitet för denna grupp av lyssnare och SSD prövades mot en skattningsskala och korrelationen var signifikant, (r=0,91), inter och intrabedömarreliabilitet var måttligt god.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)