Nedskrivning av goodwill -Under konjunktursvägningarna 2006-2011

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund- och problembeskrivning: Sedan 2005 har svenska börsnoterade företag följt IFRS. Goodwill som uppkommer vid förvärv ska inte längre ha en nyttjandeperiod som skrivs av med årliga avskrivningar. Istället ska årliga nedskrivningsprövningar ske, dessa prövningar utförs av företagsledningen. Det nya systemet introducerades när Sverige var i högkonjunktur och grundar sig mer på subjektiva antaganden. När högkonjunkturen var över och Sverige drabbades av en finanskris genomfördes färre nedskrivningar än vad fler förväntade sig. Dessa nedskrivningar kan ske några år efter finanskrisen då företagsledningen vill skydda det redovisade resultatet.Syfte: Syftet är att undersöka hur IASB föreställningsrams kvalitativa egenskaper uppfylls i de undersökta företagens årsredovisningar. Vi kommer även att fokusera på ifall nedskrivning av goodwill kan innehålla en tidsfördröjning samt hur valet av diskonteringsränta påverkas av de olika konjunkturcykler som var mellan 2006-2011.Avgränsning: Uppsatsen kommer att avgränsa sig till OMX Stockholm 30 där 29 företag ingår idag. Kommer att studera dessa företags årsredovisningar från 2006 fram till 2011. Studien fokuserar endast på koncerngoodwill.Metod: För att samla in data har en kvantitativ undersökning och en induktiv ansats används. Den insamlade data sammanställs och jämförs internt för att se förändringar mellan åren. Data kommer även att jämföras mot tidigare forskning.Resultat och slutsats: Studien visar att införandet av IFRS inte har uppfyllt de kvalitativa egenskaper i de undersökta företagens årsredovisningar. Det studien konstaterar är att nedskrivningarna inte ökade under lågkonjunkturen 2010 – 2011 vilket gör det svårt att avgöra om det föreligger en tidsfördröjning eller inte. Majoriteten av de undersökta företagen hade en oförändrad eller sänkt diskonteringsränta under finanskrisen 2008 – 2009 och lågkonjunkturen 2010 – 2011.Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att se hur företagen kommer att behandla nedskrivningsprocessen när det nya redovisningsregelverket K3 introduceras 2014. Det hade även varit intressant att utföra en kvalitativ undersökning om nedskrivningsprövning för att få en djupare förståelse kring nedskrivningsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)