Logistiska effektivitetsmått och dess påverkan på lagerservicenivå : Utvärdering av dimensioneringsmetoder för att uppnå resultatsförbättring

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

Sammanfattning: Syfte – Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för samband mellan effektivitetsmått och lagerservicenivå. För att uppnå syftet har studien dels undersöktklassificeringskriteriums användbarhet i lagerverksamhet, dels olika dimensioneringsmetoders påverkan på effektivitetsmått. För att besvara syftet har två frågeställningar formulerats:(3) Hur kan en artikelklassificering nyttjas för att planera lagerhållning?(4) Hur påverkar olika dimensioneringsmetoder en verksamhets olika logistiska effektivitetsmått? Metod – En fallstudie genomfördes för att verifiera det teoretiska ramverket, där teorier kopplade till ämnesområdet samlats in samt litteraturstudie utförts för att besvara studiens frågeställningar. I genomförandet av fallstudien samlades empiri in med hjälp av historiska data från affärssystemet, vilket tillsammans med teori utgjorde grunden för analysen. Resultat – Studien fann att en flerdimensionell artikelklassificering kan nyttjas som underlag om kriterium utses efter lämpligt ändamål. Av de statistiska metoderna visade SERV2 störst förändring på lagernivåerna och var även den metod som skapade störst effekt på effektivitetsmåtten och därmed genererade störst resultatförbättring. Studienpåvisades en koppling mellan sänkt servicenivå och sänkt kapitalbindning och även mellan sänkt servicenivå och en ökad lageromsättningshastighet. Implikationer – Studien erbjuder en samlad bild på hur en ABC- analys kan tillämpas samt nyttjas för att planera lagerhållning. Vidare erbjuder studien en bild av hur de statistiska dimensioneringsteknikerna kan påverka olika logistiska effektivitetsmått. Studien kan användas som underlag för företaget samt stöd för vidare arbeten och projekt. Begränsningar – Avgränsningar i studien är på verksamhets-, mått och mätprocessnivå. På verksamhetsnivå har följande studie avgränsats till området logistik. På måttnivåberörs de interna mått som bedöms via outboundmåtten. Effektivitetsmåtten sombehandlas är kapitalbindning, servicenivå och lageromsättningshastighet. Forslund & Mattsson (2017) presenterar en mätprocess på fem steg, där studien endast omfattar steg fyra, vilken är ”mäta”. Nyckelord – Effektivitetsmått, Lagerservicenivå, Artikelklassificering, Dimensioneringsmetoder

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)