Ungdomars attityder till polisen-en diskursanalys

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Jenny Andersson; [2008-06-10]

Nyckelord: Ungdomar; Attityder; Polis; Diskursanalys;

Sammanfattning: Denna uppsats har till syfte att undersöka attityder gentemot polis och rättsväsendet hos ett antal ungdomar i Hammarkullen, ett förortsområde nordöst om Göteborg. Undersökningen fokuserar på vilka diskurser som ungdomarna ger uttryck för och som deras attityder grundar sig på. Studien bygger på en socialkonstruktivistisk grund med diskursanalys som teori och analysmetod. Forskning kring diskriminering, attityder och medias bild av förortsområden och dess invånare är även perspektiv som berörs. Empirin har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt sju ungdomar i Hammarkullen. Ansatsen med denna uppsats har inte varit att finna sanningen bakom ungdomarnas uttalanden utan snarare att se vilka diskurser som aktualiseras genom deras sätt att prata om polis och rättsväsende. I empirin visar ungdomarna upp både positiva och negativa attityder till polisen och inom dessa kategorier finns det en stor variation i hur ungdomarna positionerar sig. De diskurser som har identifierats rör sig bland annat kring föreställningar om den goda medborgaren, förortsungdomar, diskriminering och hämnd. Ungdomarna talar utifrån olika diskurser i olika situationer beroende på hur de väljer att framställa sig själva. Resultatet i denna studie visar på att relationen mellan ungdomarna och polisen är komplicerad och därav skiftar ungdomarnas attityder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)