Sjuksköterskans förebyggande roll vid antibiotikaresistens : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Behandlingen av bakteriella infektioner med antibiotika har lett till ett ökat problem av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistensens konsekvenser har resulterat i problem för både individer och sjukvård världen över. Både etiska aspekter och sjuksköterskans roll inom omvårdnaden behöver ses över för att finna lösningar till detta globala hot.   Syfte: Att beskriva sjuksköterskans förebyggande roll vid antibiotikaresistens.  Metod: En litteraturöversikt   Resultat: Sjuksköterskans roll i förebyggandet av antibiotikaresistens ansågs var otydliga. Sjuksköterskor belyste att utbildningen innehöll moment om förebyggande åtgärder för antibiotika resistens lika så i praktiken. Däremot upplevde sjuksköterskor i arbetslivet att de var exkluderade.   Sammanfattning: Författarna fann att det fanns en tydlig koppling mellan betydelsen av sjuksköterskans arbetsroll och det förebyggande arbetet kring antibiotikaresistens. Det fanns även en kunskapsbrist hos sjuksköterskorna kring antibiotikaresistensen och de förebyggande rutinerna samt att vikten av en fungerande kommunikation mellan vårdprofessionerna spelade stor roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)