Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. Ett hållbart byggande i trä kan både påverka klimatet till det bättre eftersom trä som material binder koldioxid. Ett ökat byggande i trä kan även ge fler fördelar, så som ökad sysselsättningsgrad och en bilaga rocess. Historiskt sett har det inte varit möjligt att bygga flerbostadshus i trä på grund av att det funnits regelverk som har förbjudit detta. Men på 90-talet ändrades reglerna och förhoppningen var att en ökning i byggande av trä skulle ske. Dock så har utvecklingen för flerbostadshus i trä varit densamma de senaste 20 åren och enbart 10% av de flerbostadshus som byggs idag är av trästomme. Syftet för den här studien är att identifiera faktorer som påverkar marknadsutvecklingen av flerbostadshus i trä utifrån ett kommunalt perspektiv. Två forskningsfrågor ställdes för att besvara syftet; Vilka drivkrafter finns det för att bygga flerbostadshus i trä och hur utbrett är begreppet cirkulär ekonomi inom de studerade kommunerna. Studien är genomförd som en fallstudie tillsammans med en litteraturgenomgång. Intervjuer har genomförts med representanter från respektive kommun som ingick i fallstudien. Till analysen valdes en modell som är skapad av Ellen MacArthur foundation och heter Ellen MacArthur Foundations Toolkit for policymakers, vilket är en modell för att hjälpa beslutsfattare att driva igenom projekt. Resultatet av studien visar att kunskapsspridning till allmänheten samt byggsektorn och samverkan var de två främsta framgångsfaktorerna för kommunerna. En samverkan mellan kommun, näringsliv och forskning är en viktig strategi för att bygga flerbostadshus i trä. Resultat från studien visar på att drivkrafter för flerbostadshus i trä är de klimat- och miljömässiga fördelarna. Men även för att bygga i träelement ger en kortare byggtid och kan öka sysselsättningsgraden på landsbygden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)