Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. Den andra gruppen (grupp 2) har följt sammakursplan med samma textbok och material med undantag av att ha skrivit egna ordböcker ochpå så sätt fungerat som kontrollgrupp.Studiens första fråga: Hur kan inlärarnas egna ordböcker påverka ordinlärningen? harbehandlats med hjälp av en jämförande analys av gruppernas mittermins- ochslutprovsuppsatser där det framkommer att grupp 1 har uppvisat ett bättre resultat inom denproduktiva kunskapen av de undersökta verbfraserna. Beträffande studiens andra fråga: Vadär inlärarnas attityder till dessa egenproducerade ordböcker som ordinlärningsstrategi? somhar behandlats via halvstrukturerade intervjuer med grupp 1 kan det konstateras attstudenterna huvudsakligen varit positiva till denna strategi. Under intervjuerna har det ävenvisat sig att de flesta tänker fortsätta med egna ordböcker i framtiden under förutsättningen attdessa betygsätts eller ingår i slutprovet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)