Det tar dubbelt så lång tid. Flerspråkiga förskollärarstudenters erfarenheter av akademiskt skrivande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med föreliggande undersökning är att med utgångspunkt i frågan om breddat deltagande inom svensk högskola ta del av de upplevelser som flerspråkiga studenter har av sina studier. Främst handlar det om att ta del av studenternas erfarenheter av det akademiska skrivandet men viktiga frågor är också hur de upplever att de blir en del av den diskurs som deras programutbildning utgör, samt vilken stöttning de skulle önska för sina studier. Genom att intervjua flerspråkiga studenter inom förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet kunde dessa studenters upplevelser undersökas. Resultatet analyseras utifrån teorin New Literacy Studies och med hjälp av begreppen sekundära diskurser och skriftpraktiker och tolkas i relation till forskning om skrivande på ett andraspråk. Undersökningen visar att det är en utmaning för de flerspråkiga studenterna att ta sig an den diskurs som universitetet utgör och att detta leder till svårigheter att förstå skrivuppgifter och skriva akademiskt på andraspråket. I relation till teori och tidigare forskning blir det tydligt att om universitetslärare har mer kunskap om den flerspråkiga studentgruppens utmaningar med främst det akademiska skrivandet, kan de bättre stötta studentgruppen och underlätta deras studier. Om målet för breddat deltagande ska tas på allvar måste strukturer baserade på forskning om hur akademiskt skrivande kan stöttas, generellt och på ett andraspråk, implementeras inom kurser och utbildningsprogram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)