Hur påverkas marknadsvärdet och rörelseresultatet vid olika typer av förvärv? : En studie på företagsförvärv på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Denna studie berör frågeställningen “Hur påverkas marknadsvärdet och rörelseresultatet för det förvärvande företaget vid ett företagsförvärv och skiljer sig resultaten åt mellan de olika förvärvstyperna?”. Frågeställningen besvaras dels genom en eventstudie på företag som är listade på sektorindexet OMX Stockholm Materials and Construction PI, dels genom att undersöka utvecklingen i företagens rörelseresultat på händelseåret och de två efterkommande åren efter att de annonserat förvärvet. Resultatet av undersökningen blev att horisontella förvärv erhöll signifikant negativ kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning och minst ökning i rörelseresultatet. Marknadskoncentrerade och vertikala förvärv visade störst värdeökning då de genererade signifikant positiv kumulativ genomsnittliga abnormal avkastning, samt att de generellt hade störst ökning av rörelseresultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)