Prestation och trivsel på arbetsplatsen : Ur ett Human Resource perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Författare: Axel Nyman; Jacob Arendt; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att få mer kunskap om hur man med HR-arbete kan förbättra både medarbetarnas arbetsprestationer och deras trivsel på arbetsplatsen. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Undersökningens teoretiska ramverk är kopplat till Maslows behovtrappa samt till Herzbergs tvåfaktorsteori. Undersökningen kopplas även till tolv vetenskapliga artiklar innehållande tidigare forskning. Totalt genomfördes sju intervjuer hos personal som arbetar med inom HR-sektor. Dessa intervjuer transkriberades, kodades och tematiserades enligt en tematisk analys. Enligt de slutsatser som vi har fått fram ser vi att intervjupersonerna lyfter upp delaktighet, tillit, bra arbetsvillkor och självbestämmande som viktiga faktorer för att nå en ökad prestation och trivsel. En faktor som blir viktig inför framtiden att ta hänsyn till är digitaliseringen. Om den används på rätt sätt kan den effektivisera arbetet men risken inför framtiden är att den ersätter den personliga kontaken i för stor utsträckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)