”När man läser med flyt” Hur elevers syn på vad god läsning är kan påverkas genom explicit undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att genom en experimentell interventionsstudie i årskurs 2 undersöka och få ökad kunskap om vad som kan hända med en elev som får ta del av ett kortfattat arbete med explicit undervisning i lässtrategier. Vi har valt att främst utgå ifrån ett elevperspektiv för att få en djupare förståelse för hur elevernas tankar kring läsning förändras genom ett sådant arbete. Frågeställningarna lyder ”Hur kan elevers syn på vad en god läsare är påverkas genom explicit synliggörande av läsningens olika delar?”, ”Hur kan elevers syn på sig själva som läsare påverkas genom explicit undervisning i lässtrategier?” och ”Hur kan elevers medvetenhet om lässtrategier påverkas genom explicit undervisning?”. Vi har genomfört tre lektioner i en årskurs 2 där vi arbetat med tre olika lässtrategier. Utifrån ett sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv har vi genom kvalitativa intervjuer före och efter experimentet undersökt och därefter analyserat effekten av undervisningen hos fyra elever. Resultatet visar att att elevers syn på vad en god läsare är kan förändras genom att de tvingas jämföra sin egen föreställning om vad en god läsare är mot det explicita synliggörandet av läsningens olika delar. Det visar även att elever inte nödvändigtvis omvärderar sig själva utifrån den nya bild de har av vad en god läsare är efter tre lektioner i explicit undervisning i lässtrategier och därför förändras inte heller deras syn på sig själv som läsare. Dessutom visar resultatet att eleverna kan få en ökad medvetenhet om att lässtrategier finns men att de inte nödvändigtvis blir medvetna om exakt hur och när de ska tillämpas. Utifrån detta har vi dragit slutsatserna att det är viktigt att som lärare vara medveten om vad man lägger fokus på i sin undervisning då detta kan påverka elevernas syn på vad som är viktigt, att för att elevers syn på sig själv som läsare ska förändras är det viktigt att kontinuerligt synliggöra för dem att en god läsare aktivt tillämpar lässtrategier och på så sätt ökar sin läsförståelse samt att explicit undervisning i lässtrategier måste genomföras under en lång period för att uppnå sin fulla potential där eleverna självständigt använder sig av lässtrategier för att öka sin läsförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)