Smärtbedömning av patienter med cancer - En belysning av sjuksköterskans rutiner

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Julia Edbecker; Emma Wedel; [2021-02-25]

Nyckelord: smärtbedömning; cancer; smärta; omvårdnad;

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med cancer.Felbehandlad smärta är inom sjukvården ett utbrett problem som orsakar onödigt lidande ochär kostsamt för samhället. En av de vanligaste orsakerna till otillräcklig eller felaktigbehandling av smärta är utebliven eller otillräcklig smärtbedömning. Vid identifiering ochbedömning av smärta har sjuksköterskan en viktig roll. Syfte: Att belysa sjuksköterskansrutiner kring smärtbedömning av patienter med cancer. Metod: En litteraturöversiktbestående av resultatet från 12 studier sammanställer aktuellt kunskapsläge inom området.Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Resultat: Fyra teman identifierades:“behov av fortbildning av sjuksköterskor”, “behov av evidensbaserade riktlinjer”,“kommunikationens roll vid smärtbedömning” och “sjuksköterskans roll i teamet”. Slutsats:Tydliga evidensbaserade riktlinjer, fortbildning av sjuksköterskor inom konceptet smärta ochbra kommunikation om smärta mellan patient och vårdpersonal samt inom vårdteamet tycksunderlätta för att patienter med cancer ska bli smärtbedömda på ett bra sätt. Områdena bör sessom en helhet snarare än separata delar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)