Dödsstraff i demokratier

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det finns idag ett antal demokratiska stater i världen som tillämpar dödsstraff. Grunden till detta, menar vi i denna normativa uppsats, är en värdekonflikt mellan å ena sidan individens rättigheter, rätten till liv, och å andra sidan kärnan i demokrati, folkstyre och folkopinionens roll i frågan om dödsstraff. Syftet med uppsatsen är att analysera denna värdekonflikt. Detta görs delvis genom att grundligt definiera de begrepp som är centrala i värdekonflikten, rätten till liv samt demokrati. Värdekonflikten belyses även ur olika synsätt, såsom pliktetik och konsekvensetik, för att ge en så bred och nyanserad bild som möjligt. Detta, tillsammans med en fallstudie av USA som ett konkret exempel på hur värdekonflikten kan se ut, leder fram till uppsatsens argumentationsdel där de olika värdena ställs mot varandra. Resultatet av argumentationsdelen blir vårt ställningstagande där vi säger att rätten till liv alltid och utan undantag bör stå över folkets vilja i en demokrat, vilket betyder att det inte ska gå att demokratiskt rösta igenom användandet av dödsstraff.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)