Investeringar och risker på medelstora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur medelstora företag resonerarkring orsaken till investeringar och ge en tydlig definition av vilka risker som kan uppstå. Syftet äräven att beskriva och förklara företagens investeringsprocess från förslag till beslut. Uppsatsen ärav kvalitativ art och data har samlats in genom nio intervjuer på olika medelstora företag inomolika branscher. Den insamlade empirin har analyserats tillsammans med relevant och befintligteori utefter rubrikerna orsak till investering, investeringsprocessen, investeraren, finansiering, kalkylränta,kalkylen, osäkerheter och risker.Vid investeringar på företag spelar investeringsprocessen, orsak till investering och risker en storroll. Investeringsprocessen kan vara en komplex process och olika forskare har olika syn på huren investeringsprocess kan se ut i ett företag ifrån att en idé blir till verklighet. Det finns fleraolika orsaker till att ett företag gör investeringar och det kan vara att underlätta och säkerställa enlångsiktig lönsamhet i verksamheten samt skapa nya affärsområden. Enligt Ohlsson (2012) finnsdet två strategier för att förbättra ett företags långsiktiga lönsamhet, dels genom att företagetinvesterar för att öka intäkterna, eller att genomföra investeringar för att minska kostnaderna.Risker finns vid olika typer av investeringar och riskerna kan vara i form av valutarisk, politiskrisk och marknadsrisk. Hur ett företag hanterar risker och vilken syn de har är beroende på vilketsammanhang företagen är verksamma i och vilken typ av investering som sker.Resultatet visar att flera företag arbetar i en liknande investeringsprocess det vill säga att eninvesteringsidé kommer fram på företaget sedan görs det en omfattande bedömning avinvesteringen, efter detta sker det ett fastställandebeslut i styrelsegruppen och sist realiserasinvesteringen. Orsaken till investeringar på de nio medelstora företagen är att öka effektiviteten,skapa nya affärsområden och därigenom ökar företaget sin omsättning. De risker som kan uppståär politiska risker, valutarisker, marknadsrisker och kommersiella risker. Sammanfattningsvis ärrisker vid investeringar varierande på grund utav att alla företagen inte är lika riskabivalenta. Vissarisker kan påverkas och vissa risker kan inte påverkas såsom politisk risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)