“Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. Detta av anledningen att de är lika varandra utifrån ett historiskt perspektiv, men fortfarande har relevanta skillnader. De har varit under ockupation av samma stormakter och också gått igenom liknande utvecklingar vad gäller internationella relationer. En annan relevant likhet är kultur. Genom att undersöka de tre baltiska länderna avser vi utröna ifall deras historiska skillnader, med andra variabler kontrollerade för genom deras likheter, korrelerar med deras nuvarande demokratiska utveckling. Vi nyttjar således en s.k most similar system design, eller mest lika-design, som kontrollerar för relevanta variabler samtidigt som variation i den som vi tror är av central betydelse - demokratisk etableringsnivå mätt som demokratisk historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)