POLYFENOLER, VITAMINER OCH PARODONTALA SJUKDOMAR - en systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Författare: Sladjana Critén; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att utreda om det finns stöd i litteraturen avseende vilken betydelse kostens innehåll av polyfenoler och vitaminer kan ha för parodontala sjukdomar. Material och metod: En sökning i PubMed gjordes i mars 2012. Sökningen begränsades till humana studier på engelska och publicerade mellan januari 1990 och mars 2012. Kriterier för inkludering var: “randomized controlled trial”, “clinical controlled trial”, “clinical trial” och “”humans. Referenslistorna i de selekterade studierna granskades för att finna ytterligare studier som kunde inkluderas i analysen. Resultat: Femton studier identifierades som relevanta för syftet och som uppfyllde inklusionskriterierna. Fem av dessa behandlade polyfenolers effekt på parodontit och resultaten av dessa indikerar att polyfenoler kan påverka parodontal sjukdom. Till exempel rapporteras reducerad blödning vid sondering (BOP) och fickdjupsreducering. Fem studier studerade effekten av vitamin D. Man fann en förbättrad effekt på bennivån om vitamin D tillskottet kombinerades med kalcium. Två studier undersökte effekten av vitamin C och konstaterade att parodontal sjukdom var associerad med minskad nivå av total antioxidativ kapacitet samt med reducerad blödning. Tillskott av vitamin B – komplex resulterade i bättre läkning efter parodontal operation och multivitamintillskott resulterade i reducerad BOP och fickdjupsreducering. Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att kunskapen avseende kostens innehåll av polyfenoler och vitaminers påverkan på parodontala sjukdomar och/eller effekten av kosttillskott på läkningen efter parodontal behandling är begränsad och att mycket forskning krävs för att några mera långtgående slutsatser kan dras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)