Ämneslärares skildringar av kunskapsutveckling i VFU-handledning och undervisning: Djupintervjuer med VFU-handledare i en teoretisk analys av ämneslärarstudenters möjligheter att utveckla epistemisk kompetens som del av sitt didaktiska yrkeskunnande

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Ämneslärarstudenters utveckling av didaktiskt yrkeskunnande är en central pedagogisk fråga. I denna studie analyseras djupintervjuer med sex VFU-handledare om kunskap, handledning och undervisning. Intervjuerna analyseras i ljuset av forskning dels om VFU-handledares inflytande på ämneslärarstudenter och dels om epistemiska praktiker och epistemisk kompetens – begrepp från en nyare pedagogisk-psykologisk forskningstradition. Syftet med studien är att öka förståelsen för VFU-handledares epistemiska språkpraktiker som del i de epistemiska miljöer i VFU som ämneslärarstuderande formar sitt didaktiska yrkeskunnande i. Det inkluderar epistemisk kompetens – att kunna förstå och förhålla sig till kunskap på olika sätt beroende på krav och kontext. Eftersom epistemisk kompetens är kontextberoende, bör ämneslärarstudenter få träna att reflektera över uppfattningar, värderingar och språkpraktiker som rör kunskap och vetande i utbildningens verksamhetsförlagda del. Analysresultatet visar på likheter och skillnader i hur tydligt VFU-handledarna gör explicit och kontextualiserar vad kunskap är och hur man vet eller kan något. En slutsats är att ämneslärarstudenter och VFU-handledare kan behöva verktyg för att mer specifikt reflektera tillsammans kring epistemiska praktiker för att stärka studenternas, och i förlängningen elevernas, epistemiska kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)