Mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen för män i västvärlden. Det finns flera biverkningar av de olika behandlingsalternativen varav sexuell dysfunktion är en vanlig sådan. Sjuksköterskans ansvar går ut på att vårda patienten som en helhet och främja delaktighet. Det har visats att sjuksköterskor upplevde det som svårt att samtala med patienter om sexualitet eftersom ämnet anses vara tabubelagt. Syfte: Syftet var att belysa mäns upplevelser av sexualitet vid prostatacancer. Metod: En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) gjordes och baserades på elva vetenskapliga artiklar. Åtta var av kvalitativ metod och tre av mixad. De inhämtades från databaserna CINAHL Complete, PubMed samt PsycINFO. Sökorden som användes var: experience, experienc', lived experience, prostate cancer, prostatic neoplasms, sexuality och sexual health. Resultat: Resultatet presenterades genom två huvudteman. Det första huvudtemat var: Behandlingarnas inverkan på sexualiteten, vilket visade olika känsloyttringar kopplat till att få en förändrad sexuell funktion, intimitet och maskulinitet samt minskad sexuell lust. Det andra huvudtemat var: Yttre och inre resurser för att kunna hantera behandlingarnas biverkningar som visade att vårdpersonal, partners och stödgrupper hjälpte männen att hantera förändringarna. Diskussion: Författarna diskuterade mäns behov av adekvat information gällande olika behandlingars biverkningar, sjukdomens påverkan på maskuliniteten, hur kommunikation i parrelationer kunde påverkas samt sjuksköterskans stödjande roll. Diskussionen belystes utifrån Katie Erikssons hälsokors, tidigare forskning samt författarnas reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)