Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Följande studie har syftat till att undersöka hur Instagrams primära användargrupp i Sverige upplever riktad marknadsföring från företag som aktivt placerar sig på Instagram. Studien har haft en kvalitativ utformning och de metoder som använts för insamlingen av data har varit sju enskilda djupintervjuer med tjejer i åldrarna 20-25 år, vilket är en del av Sveriges primära användargrupp idag. Djupintervjuerna har även kompletterats med observationer där de intervjuade ombetts använda Instagram för att visa sin dagliga aktivitet i applikationen och exponering för individanpassad reklam. Resultatet som framkom genom den insamlade empirin och teorin i studien visade på att upplevelsen av den individanpassade marknadsföringen från företag och Influenser på Instagram var blandat negativ och positiv. De som ställde sig positiva till marknadsföringen ansåg i större utsträckning att den reklam de tog del av var relevant och anpassad efter dem. De negativt inställda intervjudeltagarna menade istället att reklamen saknade personlig koppling till dem och därför upplevdes irrelevant. I studien framkom det däremot att deltagarna upplevde den individanpassade annonseringen från företag bäst i form av samarbeten tillsammans med Influenser och den reklam som företag delade i under egna företagskonton som intervjudeltagaren själv valt att följa. Den form som de upplevde var minst personligt anpassad för dem var den reklam som uppkom från företag genom direktreklam i deltagarnas Instagramflöde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)