Swedbanks förändringsarbete legitimitetsskapande i kris? : En kvalitativ studie om ledningens syn på förändringsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Efter en lång medial debatt gällande bonus och ersättning till bankpersonal har Swedbank stoppat sina bonusutbetalningar och börjat ett förändringsarbete beträffande sitt ersättningssystem. Under samma period beslutade sig banken för att se över alla sina policys och processer. Denna studie har sin utgångspunkt i detta förändringsarbete med fokus på Swedbanks HR-policys och på hur ledningen arbetar och tänker kring skapandet och implementeringen av nya policys. Är detta förändringsarbete på Swedbank en effekt av det mediala pådraget och ett sätt att säkerställa organisationens legitimitet?Institutionella myter skapas av omgivningen och definierar vad som anses vara effektivt och rationellt i samhället och organisationer. Myterna är ofta bortkopplade från det som egentligen händer i organisationens dagliga arbete. Studien har en kvalitativ ansats och baseras på två intervjuer med ledande personer inom Swedbank och delvis på styrdokument såsom Code of conduct, policys, instruktioner samt arbetsdokument beträffande förändringsarbetet i Swedbank. Som analysmetod av intervjuerna användes en abduktiv tematisk analys, vilket innebär att det empiriska materialet utformas och analyseras utifrån teman. Dokumenten analyserades från samma teman, men även utifrån hur dokumenten var utformade och vad syftet var med dem. Det empiriska materialet tyder på att ledningen i Swedbank är medvetna om att det existerar ett glapp mellan vad som händer i organisationen och vad som är beslutat på högre nivå. En viktig drivkraft för att initiera policys är enligt intervjupersonerna att de vill reducera detta glapp genom att se till att reglerna och regelverken blir färre och lättare att ta till sig. I studien framkommer att förändringsarbetet tog sin början på grund av en extern legitimitetskris och att de HR-policys som existerar har tillkommit på grund av en stark påverkan utifrån genom till exempel lagstiftning. Samtidigt är organisationens företrädare starkt övertygade om att de nya regler och policys som de arbetar med kommer att implementeras och fungera mycket bättre än de tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)