Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet : - Förskolan som den trygga basen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Azra Mlivic; Ellen Nordquist; [2016]

Nyckelord: child neglect; child abuse;

Sammanfattning:

Studiens syfte är att ge upphov till en djupare och förberedande kunskap inför kommande yrke inom området barn som utsätts för våld i hemmet. Arbetet genomsyras utav ett perspektiv vilket är förskollärarperspektivet. Vi kommer genom analyser ta reda på förskollärares utsagor om barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet. Detta för att bidra med mer kunskap till kommande profession om hur barn som utsätts för våld i nära relationer interagerar i mötet med andra aktörer i förskolan.

Vi har genom studiens gång använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom intervjuer har förskollärare berättat om hur barn som utsätts för våld i hemmet uppmärksammats samt hur förskollärare kan arbeta för att finnas där och stödja dessa barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)