De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Plant Protection Biology

Sammanfattning: Antalet vilda bin i Sverige har de senaste decennierna minskat kraftigt och minskningen har accelererat under de senaste åren. Syftet med detta arbete är att undersöka och redovisa varför vilda bin försvinner i den takt de gör samt diskutera vilka möjligheter som finns att sörja för deras överlevnad och om möjligt vända den nedåtgående trenden. Studien fokuserar på ett antal typer vilda bin som finns framför allt i Skåne. Redovisningen är baserad på litteraturstudier och intervjuer med ett antal forskare specialiserade på vilda pollinatörer. Den litteratur som studerats är olika dokument från länsstyrelserna och Jordbruksverket samt vetenskapliga rapporter inom området. Slutsatsen är att om minskningen av vilda bin ska bromsas och helst vändas till en uppgång måste binas naturliga boende- och näringsmiljöer såsom ängar och traditionella vägrenar skyddas och restaureras. Vidare måste mängden bekämpningsmedel, vilka har en starkt negativ påverkan på vilda bin, kraftigt begränsas. Om detta inte görs kommer det få tragiska konsekvenser för hela ekosystemet och i slutändan för människan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)