Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på akutmottagning : litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Akutmottagning är en del av vårdkedjan och mottagning på sjukhus där patienter kommer in med oväntad sjukdom och kritiska tillstånd för en första bedömning. Vården som bedrivs är intensiv och krävande av sjuksköterskorna. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskorna har av att arbeta på akutmottagning. Dessutom var syftet även att beskriva undersökningsgrupperna i de valda artiklarna. Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Via PubMed inkluderades 15 artiklar varav åtta hade kvalitativ och sju kvantitativ ansats. För att specificera utfallet vid sökningarna användes årtalsbegräsningar, språk och tillgänglighet för högskolan i Gävle. Resultatet presenteras via fyra teman som uppkom vid analys av artiklarna genom läsning och färgkodning. Huvudresultat: Det framkom att sjuksköterskorna på akutmottagning upplever olika former av stress vilket påverkar de på olika plan. Patientpopulationen ökar ständigt vilket oroade sjuksköterskorna som i sin tur medförde ökad arbetsbelastning. Det framkom att behovet av utbildning och fler resurser av personal är stort. Arbetsmiljön är krävande med ett högt patientflöde, våld och hektiska arbetsdagar. Totalt antal deltagare i undersöknings-grupperna i valda artiklar var 1492. Slutsats: Den upplevda stressen påverkade sjuksköterskorna emotionellt och fysiskt, vilket gick ut över det sociala livet. Det är oorganiserat och ett högt patientflöde på akutmottagning vilket påverkar arbetsmiljön såväl som patientsäkerheten. Patientflödet bidrar även till långa väntetider och risken för våld ökades. Det framkom att fler resurser behövs samt mer utbildning till sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)