Specialpedagogiska metoder som främjar utvecklingen hos barn med autism samt hur dessa påverkar barn och föräldra-/vårdarrelation-en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Författare: Rosemary Solvarm; [2008]

Nyckelord: autism; autistic disorder; parents; policy; teaching;

Sammanfattning:

Autism är ett livslångt handikapp som ställer stora krav på familj, skola, sjukvård samt övriga personer som på olika sätt kommer i kontakt med dessa barn. Pedagoger och vårdare behöver medvetandegöras om sina föreställningar eftersom dessa styr bemötandet. Målet för behandlingen är målmedveten träning eftersom förmåga till social inlevelseförmåga mer eller mindre saknas hos såväl barn som vuxna med autism.

Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder som fanns för att främja utvecklingen av barn med autism, samt vilken påverkan dessa metoder hade på barn- vårdarrelationen.

Litteraturstudien var en granskning och en sammanställning av ett specificerat forskningsområde/ämne. Resultatet visade på att vårdare som använt sig av specialpedagogik i hemmet upplevde att relationen till barnen förbättrades. Genom att familjerna erbjöds undervisning om olika metoder för specialpedagogik påverkades barnen med autism på olika positiva sätt. Vårdarna rapporterade minskad stress, ökad trygghet samt förbättrad kommunikationsförmåga hos barnen. Andra positiva resultat var förbättrad social interaktion, ökad förmåga att visa empati, bättre konversationsteknik, ökad förmåga till generalisering, samt minskade negativa beteenden som aggression och självdestruktivitet. Specialpedagogik i hemmet innebar att en positiv inlärningssituation skapades i barnets kontext. Familjen fick därmed tillgång till metoder som motverkade negativa beteendemönster och som främjade barnets utveckling, samspel och interaktion. Metoderna skulle med fördel kunna användas av vårdpersonal i olika situationer, lärare, samt av övriga som på olika sätt kommer i kontakt med barn med autism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)