"Mitt barn är annorlunda" : Föräldrars upplevelser av att leva med barn med autism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som årligen drabbar omkring 100-200 barn i Sverige. För sjuksköterskan är det viktigt att ha förståelse för föräldrarnas upplevelser och barnets problematik. Genom denna litteraturstudie kan en fördjupad kunskap och förståelse genereras vilket kan leda till att sjuksköterskor kan skapa en bättre omvårdnadsrelation till föräldrar med barn som har autism. Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med barn med autism. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med narrativ ansats av tre självbiografier utfördes. Resultat: Fem kategorier framkom och presenterades: att ha misstankar om att något är annorlunda, att leva i förnekelse inför sig själv eller andra, att känna sig otillräcklig för sitt barn och söka kunskap, att känna sig dömd av människor i omgivningen samt att känna lättnad och ha en fungerande vardag. Diskussion: Föräldrar till barn med autism kan känna sig dömda och stigmatiserade av människor i omgivningen och som sjuksköterska är det viktigt att inte bidra till att förstärka dessa känslor. Det är även viktigt att som sjuksköterska ha en medvetenhet om att även flickor kan ha autism och att detta lätt kan förbises, då diagnosen är vanligare hos pojkar. Slutsats: När ett barn drabbas av autism påverkas hela familjen och att som förälder leva med ett barn med autism kan vara oerhört påfrestande på olika sätt. Mer forskning behövs inom området och framförallt om varför flickor i större utsträckning inte får sin diagnos i tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)