Erfarenheter hos människor med Cystisk fibros – om hur det är att bli ung vuxen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cystisk fibros (Cf) är en sjukdom som kräver omfattande egenvård med olikaformer av medicinsk, fysisk och respiratorisk behandling. Runt 20 barn föds med Cf i Sverigevarje år. I landet finns det cirka 670 personer diagnostiserade med sjukdomen. Medelåldernhos människor med Cf har ökat avsevärt i Sverige de senaste åren och allt fler uppnår vuxenålder. Frågan om hur det erfars att växa upp från barn till vuxen med en allvarlig sjukdomsom Cf och hur det erfars av människor med Cf är central för att sjuksköterskor ska kunna gestöd i omvårdnaden. Syfte: Att belysa erfarenheter hos människor med Cystisk Fibros om hurdet är att bli ung vuxen. Metod: Litteraturstudie med nio kvalitativa samt en kvantitativartikel som söktes fram i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Människor med Cfinnehade olika strategier för att hantera deras bild av sjukdom. Cf individer upplevde detviktigt att få lära sig vara mer självständiga och ta mer ansvar från sina föräldrar undertonårsåren. Resultatet visade även att deltagarna som närmade sig vuxen ålder hade ett ökatbehov av att vara delaktiga i deras egenvård. Slutsats: Sjuksköterskan bör stödja individenmed Cf ur flera aspekter såsom att underlätta egenvården, främja självständighet av egenvårdunder tonåren och låta den unga människan med Cf ta mer plats inom den egna sjukvården föratt främja delaktighet och autonomi. Resultatet visade även att det finns flera dimensioner avmänniskan med Cf och dess liv som är unikt bundna till denna kroniska sjukdom och kräverkunskap och förståelse hos Cf teamet för att adekvat kunna skapa en dialog och relation medsina patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)