Patientens upplevelse av undertrycksbehandling och dess påverkan på livskvalitet - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Undertrycksbehandling eller Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) är en sårbehandling som ofta används när andra behandlingar inte lyckats med läkningen av det kroniska såret. Flera forskningsstudier stödjer metodens effektivitet gällande sårläkning och bildande av granulationsvävnad, men behandlingens påverkan på patienten och dennes upplevelse av att använda behandlingen är bristfällig.Syfte: Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att genomgå undertrycksbehandling av ett sår och om behandlingen påverkar patientens livskvalitet.Metod: Litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar som svarade på huvudsyftet och kvantitativa artiklar som svarade på frågeställningen.Resultat: Informanterna upplevde att NPWT-enheten var ett fokus i behandlingen. Behandlingen var smärtsam och påverkade det dagliga livet och informantens självbild. Informanterna upplevde en brist på information och stöd och en inkonsekvens i vårdpersonalens kunskap och kompetens. Ingen signifikant skillnad i livskvaliteten påvisades vid jämförelse av NPWT och standard sårbehandling.Konklusion: NPWT-behandlingen upplevdes som en krävande sårbehandling där patienten utmanades både fysiskt och psykiskt. Behandlingen innebar mycket eget ansvar, var starkt förknippad med smärta och oro och ångest överskuggade målet med behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)