Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Industriell Produktion

Sammanfattning: Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig. Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden? Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på Alfa Laval där förbättringsförslag ges för att minska ledtiden. Metod: Genomgående metodik genom arbetet har varit Six Sigma DMAIC. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in för analyser. Avgränsningar: Arbetet avgränsas till flödet från CP‐fabriken till Ref‐montaget på Alfa Laval Lund AB. Resultat: Förändringsförslagen minskar systemledtiden med 4 dagar för kassettyperna M10BW och MK15BW samt minskar totala antalet pallplatser i lager. Rekommendationen att studera hela flöden och inte suboptimera bidrar till sänkt ledtid. Förslagen medför även minskad lagerhållningskostnad på grund av reducerat kassettlager samt reducerad ledtid. Nyckelord: Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)