Ska medierna stödja eller granska makten? : En jämförelse av kinesisk och svensk nyhetsrapportering om det senaste kinesiska ledarskiftet

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning: Den politiska rapporteringen i Kinas näst största nyhetstidning People’s Daily består enligt resultaten i vår studie nästan uteslutande av det styrande kommunistpartiets helt okritiskt vidarebefordrade propaganda. Journalisterna som skriver för Dagens Nyheter har däremot ett mycket lågt förtroende för den kinesiska regimen som de inte drar sig för att kritisera hårt. Vi fann det intressant att jämföra nyhetsdiskurser i svenska och kinesiska tidningar eftersom mediesystem till synes inte har något alls gemensamt. Vi ville ta reda på vilka eventuella skillnader som fanns i rapporteringen om den kinesiska regimen och vilka de bakomliggande orsakerna i så fall kunde tänkas vara. Artiklar som handlade om de senaste politiska ledarskiftena som publicerats i Dagens Nyheter och People’s Daily valdes därför som material till en kvalitativ analys. Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som vi använde som stöd till våra reflektioner handlade både om hur ländernas mediesystem fungerar i allmänhet och om hur nyhetsvärderingen ser ut så att vi även skulle kunna analysera artiklarna på detaljnivå. Dagens Nyheter förmedlar alltså en negativ bild av den kinesiska regimen, medan dessa istället glorifieras i People’s Dailys redaktionella material. Det beror antagligen till stor del på att skillnaderna mellan de dominanta politiska ideologierna i länderna i allmänhet och i synnerhet gällande nyhetsmediernas funktioner är markanta. Pressfrihet kännetecknar de svenska medierna, medan de kinesiska motsvarigheterna istället fungerar som kommunistpartiets språkrör. Tidningarna anses från båda perspektiven stå i medborgarnas tjänst eftersom de på sina helt olika vis ska verka för att förbättra samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)