Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Bakgrund: Affärsmodeller svänger mot att betjäna en ny generation av kunder. Den nya kundattityden beskrivs som en förväntan att alla önskade produkter eller tjänster är tillgängliga, precis när behovet uppstår. Detta fenomen fångar också tanken att konsumenter inte längre köper saker för resten av livet, utan i stället föredrar att returnera gamla produkter i utbyte mot nyare versioner. Många värdesätter inte längre ägande i samma utsträckning och tror nödvändigtvis inte att ägande definierar vad eller vem de är. Vad de i stället värdesätter är upplevelsen. De anser mer och mer att underhållet och kostnaderna förknippade med ägande av materiella varor är betungande. Syfte: Beskriva, förklara och analysera hur strävan mot en cirkulär affärsmodell påverkas av intäktsmodellens utformning. Metod: Studien har en kvalitativ approach av explorativ karaktär. Den är en komparativ fallstudie där två svenska företag undersöks och jämförs. Avgränsningar: Det som nyttjas är en fysisk produkt, arbetet behandlar inte tjänster som videostreaming, musik, eller dylikt. Arbetet behandlar inte konsumtionsprodukter, utan avgränsas till kontorsmöbler för företagskunder. Slutsats: En intäktsmodell av prenumerationskaraktär är väl lämpad för kapitalintensiva branscher av sällanköpskaraktär. Den passar kundgrupper som är i ständig förändring. Vidare ger modellens avtalsmässiga karaktär en ökad förmåga att följa och spåra kundernas beteende och engagemang. En intäktsmodell av säljkaraktär där ägandeskapet flyttas till kunden skapar dåliga förutsättningar för insatser som främjar cirkularitet. För ett företag som tillämpar prenumerationsmodellen och äger ett stort antal produkter finns stora ekonomiska incitament till att maximera dessas livslängd. Att konsolidera ägandet av varor kan således gynna det cirkulära kretsloppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)