Förhållningssätt och korrekt etiskt bemötande. En kvalitativ omsorgsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att ge mer kunskap om vad handläggare och brukare anser vara ett etiskt korrekt bemötande. Frågeställningarna handlade om vilken generell syn respondenterna hade på korrekt etiskt bemötande, vilka konkreta förhållningssätt som bidrog och hur mycket man ansåg att brukarna kunde påverka sin situation.Empirin bestod av intervjuer med fyra handläggare och tre brukare. Utifrån förförståelsen att det fanns olika förhållningssätt och arbetsmetoder bland socialarbetare konstruerades det semistrukturerade frågeformuläret. Ansatsen är huvudsakligen induktiv och baserad på ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Empirin analyserades utifrån teorier om etik, makt och rollteori. Resultatet visade att de mest önskvärda etiska förhållningssätten kan identifieras via följande uttryck; en klar värdegrund, vara där brukaren är, att relationen är viktig, handläggarens goda egenskaper, fokus på tal, tonläge och kroppsspråk, att känna sina begränsningar, situationellt bemötande, respekt för sekretess och möjligheten att kunna anmäla oetisk bemötande. De mest förekommande arbetsmetoderna kunde också sammanfattas med stickorden; rak och tydlig, kritisk med pekpinnar, jämlik och medmänsklig, omsorgsfull med värme – och rättvis och följer regler. I resultaten framkom också hur viktigt det var att brukarens självbestämmande och makt över sin situation beaktades. Ett exempel här är att brukarna inte kunde styra över sin egen tid.Det jag tycker är intressant är att förhållningssätten är av så olika slag och att byråkraten skulle vara så stark, trots att det var väntad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)