Ett fastighetsregister i Kina och fastighetsregistret i Sverige : Jämförelse och förslag till förbättringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

Sammanfattning: Fastigheter spelar en betydande roll i samhället. Fastighetsregister utgör grunden för en effektiv fastighetsmarknad, samhällsekonomi och kreditmarknad. Det utvalda kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige har ett antal likheter och skillnader. Det här examensarbetet är en jämförande studie mellan det utvalda kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige och beskriver på vilka sätt de skiljer sig från varandra. Vidare analyseras hur det utvalda fastighetsregistret i Kina kan förbättras med avseende på Dale och McLaughlins beskrivning av ett effektivt fastighetsregister. Syftet med detta examensarbete är att diskutera de största skillnaderna mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige och ge förslag till förbättringar. Metoden bestod av att tolka och granska lagstiftningar, författningar och regler kring det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige. För att få en djupare förståelse inom ämnet, genomfördes intervjuer med två experter som jobbar på Lantmäteriet i Kina och en expert på Lantmäteriet i Sverige. Några skillnader mellan det utvalda fastighetsregistret i Kina och fastighetsregistret i Sverige är fastighetsregistrens lagstöd, tillgänglighet, ändamål, säkerhetsfrågor, rättsverkan, olika typ av överlåtelseförbud av fastigheter och fastighetsregistrens hållbarhet. Examensarbetet visar att:  det utvalda fastighetsregistret i Kina saknar konkret stöd från den kinesiska Sakrättslgen.  kinesiska lagar och förordningar bör innehålla detaljerad information och när en lag refererar till en annan lag, bör det hänvisas till specifikt lagrum  det utvalda fastighetsregistret i Kina bör tillgängliggöras för personer som har fullmakt från fastighetsägare samt jurister, registrerade mäklare och mellan olika statliga myndigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)