DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. För äldre personer som har tillfälliga vård- och omsorgsbehov finns korttidsboende dit de kan söka sig vid behov av rehabilitering efter en sjukhusvistelse. Rehabilitering syftar till att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och utförs bland annat av arbetsterapeut och fysioterapeut. Det står i lagtext om patientens rätt till delaktighet i sin vård. Om äldre personer begränsas i att vara aktiva och delaktiga kan det leda till en försämrad hälsa. Det finns begränsad forskning om hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering och det är därför av betydelse att undersöka detta.SyfteAtt undersöka hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering.MetodEn kvalitativ design har använts. Semistrukturerade intervjuer har utförts med 6 personer i åldrarna 72-88 år som bor på korttidsboende och har en pågående rehabiliteringsprocess. Analys av data utfördes utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.ResultatUr dataanalysen framkom tre huvudkategorier: ” De professionellas arbetssätt”, ”Att fatta beslut på egen hand” och ”Egen drivkraft”. Huvudkategorierna resulterade i sju underkategorier. I resultatet beskrivs att tiden och engagemanget som de professionella ger till patienten påverkar känslan av delaktighet i rehabiliteringen. Olika former av bestämmande framkom som betydande för upplevelsen av delaktighet, både att bestämma själv men även att lämna över beslutet till den professionella. Den egna motivationen och att kunna se nyttan med de rehabiliterande insatserna visade sig också påverka delaktigheten i rehabiliteringen.SlutsatsDet har framkommit att upplevelsen av delaktighet påverkades av yttre faktorer så som de professionellas arbetssätt och inre faktorer så som den egna motivationen. Genom att synliggöra vad som påverkar äldre personers upplevelse av delaktighet kan arbetsterapeuter och andra professioner på korttidsboende använda den kunskapen i patientarbetet för att främja delaktighet i rehabilitering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)