Barnmorskors möte med psykisk ohälsa : Kvalitativ intervjustudie om identifiering av psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa i mötet med gravida kvinnor på barnmorskemottagning. Metod: Kvalitativ ansats applicerades genom att 11 barnmorskor på barnmorskemottagning medverkade i semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med induktiv manifest innehållsanalys vilket genererade tre kategorier med tillhörande subkategorier. Resultat: Barnmorskors erfarenheter i identifiering av psykisk ohälsa i mötet med gravida kvinnor påverkas av trygghet, kontinuitet och yrkeserfarenhet. Barnmorskor beskriver engagemang i kvinnors psykiska hälsa och särskiljer inte det fysiska från det psykiska i mötet. Utmaningar i identifiering av psykisk ohälsa hos kvinnor med annan kulturell bakgrund beskrivs. Barnmorskor önskar vidareutbildning inom ämnet psykisk ohälsa då det anses vanligt i mötet med gravida kvinnor. Slutsats: Barnmorskor beskriver utarbetade arbetsrutiner och kollegialt stöd. Yrkeserfarenhet bidrar till ökad trygghet i identifieringen. Tydligare gränsdragning inom barnmorskans ansvarsområde är önskvärt vid identifiering av psykisk ohälsa. Tid och kontinuitet i mötet skapar trygghet för kvinnorna att öppna sig och samtala om den psykiska hälsan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)