Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. Studier har visat att människor har behov av varierad grönska i städer för att må bra. Framförallt erbjuder naturen återhämtning, detta gäller även för den bostadsnära natur som finns i stadsmiljö. En typ av bostadsnära natur är de, ibland svårdefinierade och naturlika, grönområden som ofta finns insprängda i stadsstukturer. De kan beskrivas som gröna mellanrum som har blivit över eller sparats mellan stadsdelar eller kvarter. Förtätningen av städerna leder till att dessa typer av grönområden frekvent exploateras trots att de erbjuder lättillgänglig naturvistelse. Det krävs ofta att dessa områden är skyddade eller har höga ekologiska värden för att de ska sparas. Om ett område har höga upplevelsevärden är dock risken mindre att de bebyggs. Som framtida landskapsarkitekter besitter vi metoder och verktyg för att se, beskriva och analysera landskapet runt oss. Genom landskapsarkitektens expertis kan vi därför bidra med att lyfta upplevelsevärdet som ett viktigt ämne i diskussionen om de gröna mellanrummens framtid. Arbetet har inneburit flera platsstudier för att uppleva och få en förståelse för det gröna mellanrummet i Gottsunda och dess omgivningar. Genom att besöka området flera gånger, vid olika tidpunkter och med olika metoder har vi insett att mellanrummet är komplext och svårt att sammanfatta i en karaktär. Att skissa har varit vår främsta metod genom arbetet och ett verktyg för att kommunicera och dokumentera tankar, idéer och kunskaper om området. De många besöken och de olika metoderna gjorde att vi upplevde att de olika karaktärsdragen i området förändrades beroende på tidpunkt och väder. Därför valde vi att beskriva upplevelsen av området och dess karaktärsdrag ur fyra olika perspektiv; i ett större sammanhang, utifrån, inifrån och som något i förändring. Utifrån dessa fyra perspektiv gestaltade vi sedan fyra idéförslag. Tillsammans och var för sig förstärker idéförslagen olika karaktärer som vi har identifierat samt visar på ett omhändertagande av platsen. Att utgå från vår upplevelse, att se det unika med platsen, dess karaktär och att undersöka platsen med hjälp av skissandet som främsta verktyg har visat sig vara positivt för vår kreativitet och har gjort att vi har fått en djupare förståelse för platsen. Med detta arbete och våra idéförslag vill vi belysa de gröna mellanrummen och problematiken kring dess försvinnande i dagens stadsplanering. Vi vill också visa på vikten av att besöka en plats många gånger, att låta platsupplevelsen ta tid och att en plats karaktär kan tydliggöras på olika sätt, med olika medel och genom olika perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)