24 luckor missnöje : En kvalitativ innehållsanalys av Caia cosmetics och BiancaIngrossos kriskommunikation under kritiken motjulkalendern

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: • Problemformulering och syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersökavarumärket Caia cosmetics kontra delägaren och influencern Bianca Ingrossos krishantering.Eftersom många förknippar varumärket Caia med Bianca Ingrosso så vill vi se hur både Caiaoch Bianca hanterar krisen och om de använder sig av samma strategiska kommunikativainsatser eller inte.Denna studie är intressant ur ett samhällsperspektiv då det nämligen inte skrivits så mycketom influencers egna företags krishantering. Under tiden som vi sökt material har vi då ocksåinsett att detta faller under en så kallad vit fläck i vetenskapen. När det skrivs om influencerskrishantering bedömer vi att det oftare handlar om självständiga varumärken med influencerssom ambassadörer. Frågeställningarna har besvarats utifrån väletablerade teorier och tidigareforskning, detta för att få svar på själva syftet i studien. Studien innefattar teorier så somapologia, SCCT, image repair theory, krishanteringsstrategier, allmänna råd inomkriskommunikation samt tidigare forskning.• Metod och material: Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys med hjälp avkodscheman. För att få svar på studiens frågeställningar har teorier och tidigare forskningkopplats på uttalanden och citat från Caia cosmetic och Bianca Ingrosso. Materialet somanalyseras är 2 artiklar i Aftonbladet, 1 i Expressen, 2 i tidningen Market, 1 från Nyheter24, 1från Resumé och 1 instagramvideo.• Huvudresultat: Resultatet visar vilka strategiska kommunikativa insatser Caia och Biancaanvänder när de svarar på kritiken mot julkalendern. Utöver detta ger studien också svar påvad de största skillnaderna är mellan Caia och Biancas kriskommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)