Vem får inte vara med? En tillgänglighetsundersökning av svenska kommuners webbplatser

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Maria Pagoldh; [2018-10-29]

Nyckelord: Tillgänglighet; Ableism; Diskriminering;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tillgängliga svenska kommuners webbplatser äroch genom detta avslöja gömda diskriminerande strukturer och ableism i det svenska samhället.Uppsatsen lutar sig mot socialkonstruktivism, universell design och feministisk teori.Undersökningen baseras på en rad tester som granskar olika delar av tillgänglighetsbegreppetoch funktioner som underlättar webbanvändning för personer med olika sorters funktionsvariationer och problematiker. Bland annat undersöks språkalternativ, hemsidornas kodning, talsyntes för personer med nedsatt syn eller lässvårigheter samt klarspråk.Resultatet visar att trots att samtliga kommuner har ett aktivt tillgänglighetsarbete finns det mycket kvar att arbeta med och ett flertal grupper utesluts från webbplatserna på grund av brist på tillgänglighetsanpassning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)