Att vara som en nyfödd - en narrativ studie om sju unga migranters upplevelser av att fly och leva i exil

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien undersöker migration som fenomen med syfte att bredda förståelsen för upplevelser av flyktingskap och exil hos ungdomar. Fokus är hur den enskilde individens erfarenheter samverkar med sociala processer. Psykoanalytiska, postkoloniala och sociologiska teorier används i tolkningen. Sju semi-strukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av narrativ metod. Intervjupersonernas livsberättelser delades i två huvudteman: Berättelser om lidande och Berättelser om tillhörighet. Teoretiska begrepp som subjektivitet, identitet, kris, sorg och trauma användes. Berättelserna innehöll erfarenheter av att avhumaniseras i flykten och av värdlandets institutioner. Hypotesen lyfts att asylprocessen och särskilt att få avslag är traumatiserande i sig då deportation enligt flera deltagare skulle innebära döden. Att leva gömd upplevdes som omänskligt påfrestande och ledandes till psykosomatiska och dissociativa symtom. Behovet av någon eller några som utgjorde känslomässigt och materiellt stöd samt underlättade att integrera den gamla och nya identiteten lyftes. En vardag som präglades av oro för och svårigheter att förhålla sig till familjen i ursprungslandet framträdde. Genom hela livsberättelserna fanns uttryck för subjektivitet och agens. Språkets roll blir betydande och analyseras i studien. En diskussion förs kring samhället och flyktingen, subjektets lidande, subjektet i omvandling, övergångspersonens roll och skötsamhetsidealet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)