Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att lämna till sina mäklare som de i sin tur kan presentera för kunden.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka skillnader BIM skulle kunna skapa för produktionen, hur BIM kan implementeras på arbetsplatsen samt att visa hur Titania kan använda sig av BIM till försäljningen av sina projekt.

Examensarbetet är baserat på en fallstudie, intervjuer samt litteraturstudie rörande typprojektet Byggmästaren, ett råvindsprojekt i Solna.

Under arbetet med fallstudien upptäcktes en del problem i den nuvarande projekteringen, några av de problem som upptäcktes var bland andra; avvikelser mellan ritningar, kollisioner mellan byggdelar och mått som inte stämmer överrens med varandra. Detta är något som även uppmärksammades i vår intervju med platschefen för Byggmästaren och dessa problem är något som i slutändan kan skapa svårigheter och fördröjningar i produktionen. I fallstudien undersökte vi även vad som saknades i det nuvarande materialet för att kunna tidigarelägga försäljningen av lägenheterna, det som framkom var bland annat: ljusinsläppet i lägenheterna samt tydligare visualiseringar.

I resultatdelen presenteras funktioner i BIM som kan vara alternativa lösningar till de problem och efterfrågningar som vi upptäckte.

Slutsatsen för detta examensarbete är att Titania bör övergå till att projektera med BIM. Detta skulle öka kvalitén i materialet som lämnas till produktionen och på så sätt spara tid.Till följd av projektering i BIM fås 3D-visualiseringar i form av bilder och modeller detta material kan sedan användas av mäklaren för att tidigarelägga försäljningen. En summering av det vi uppmärksammat i fallstudien i kombination med tidigare forskning presenteras som en förenklad process för hur BIM kan implementeras genom hela företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)