Digital förvaring och signering av testamente : En reform i tiden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Sarah Felicia Idivuoma; [2022]

Nyckelord: Juridik; Familjerätt; Arvsrätt; Testamente;

Sammanfattning: Formkraven för upprättande av testamente har kritiserats för att vara alltför stränga. Samtidigt finns det inte några formkrav vid en återkallelse av testamentet utan endast bestämmelser över vad som kan likställas med att det inte längre ger uttryck för testators yttersta vilja. Det händer att testamenten försvinner, förstörs eller inte kan verkställas på grund av formfel. Enligt svensk lagstiftning finns endast ett sätt att upprätta ett testamente på och testator får stå för förvaringen själv. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka problem och brister avseende det skriftliga testamentet och därefter se hur en digital förvaring och signering av testamente hade kunnat avhjälpa problemen. Denna uppsats har använt rättsdogmatisk metod för att besvara syftet. Resultatet av uppsatsen har visat att det endast finns fördelar med att inrätta ett system för digital förvaring av testamente. Detta skulle vidare öppna möjligheten för digital signering av testamente, där resultatet visat övervägande fördelar samt att det finns system för att verkställa detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)