Det kausala sambandet mellan tillhörighet och prestation : En fallstudie av Militärhögskolan Karlberg i allmänhet och prestationsövningen Kuben i synnerhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Författare: Gustav Weidman; [2013]

Nyckelord: Ledarskap; social sammanhållning; tillhörighet;

Sammanfattning: Ledarskap är ett begrepp som är vanligt förekommande i vardagen. Men vad innehåller begreppet och vad innebär det att vara en god ledare? Frågar man tio individer vad begreppet betyder för dem får man säkerligen tio olika svar, alla har sin personliga tolkning utefter deras värderingar och erfarenheter. Ämnet är också mycket populärt och det publiceras en stril ström av litteratur och artiklar som berättar hur en bra ledare ska vara. Flera försök har genom åren gjorts i att definiera ledarskap men ingen version har hittills vunnit allmän acceptans. Dock är många eniga om att ledarskap är ”att påverka någon/några i syfte att nå ett visst mål”.  Intressant är att ställa sig frågan vad det här innebär mer konkret och hur kan organisationen underlätta ledarskapet. Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning kadetter väljer att identifiera sig med Militärhögskolan Karlberg och att undersöka hur sambandet ser ut mellan social sammanhållning och prestation under övningen Kuben. Arbetet utgår från en fallstudie av övningen Kuben. Detta på grund av att övningen konkretiserar betydelsen av ledarskap och underlättningar för det individuella motivation-och meningsskapandet på ett isolerat och tydligt sätt. Empirin insamlas genom personliga intervjuer med deltagare som påbörjat den prestationsinriktade delen av övningen Kuben men som av någon anledning inte fullföljt den samma samt en kontrollgrupp bestående av individer som deltagit i övningen full ut. Resultatet av studien visar att det går att se ett kausalt samband mellan upplevd tillhörighet och identifiering till något av Försvarsmaktens förband och prestationen under övningen Kuben.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)