Att vårda patienter i livets slutskede : sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter i livets slutskede har upplevelser av sårbarhet, frustration och hopplöshet. Där har sjuksköterskor, genom en god relation och ärlig kommunikation, ett ansvar att identifiera patienters unika behov för att lindra deras lidande och öka deras livskvalitet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Metod:  Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Polit och Becks niostegsmodellen. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera valda artiklar. Resultat: Två kategorier och fyra underkategorier identifierades. Första kategorin är “En vilja att erbjuda en personcentrerad vård” med underkategorierna “Att vårda med helhetssyn” och “Att skapa en relation”. Andra kategorin är “Erfarenheter av att utmanas i olika vårdsituationer” med underkategorierna “Brist på resurser” och “Balansgång mellan att vara medmänniska och professionell vårdgivare”. Slutsatser: Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede hade olika uppfattningar gällande den vården de erbjöd patienterna. Genom dessa uppfattningar kan hinder i vårdandet av dessa patienter identifieras och åtgärder kan vidtas för att förbättra vård i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)