Den svåra vägen tillbaka : En kvalitativ studie om rehabiliteringsprocessen för personer med missbruks och beroendeproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Sonia Rahali; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Missbruk och beroende av alkohol och narkotika är ett hälsoproblem som kostar samhället mycket pengar. Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans, däremot är allt bruk av narkotika olagligt men trots det har det blivit lättare att köpa och antalet missbrukare ökat. När det gäller vård och behandling för personer med missbruk-och beroendeproblem har både kommunerna och landstinget ett ansvar för sina invånare och ska med hjälp av socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen komma fram till en behandlingsplan för respektive individ. Missbruk handlar om ett beteende som skapar konsekvenser för samhället och andra människor. Individer med ett missbruk och beroendeproblem har olika behov i en behandling vilket innebär att kommunerna och landstinget bär på ett stort ansvar till evidensbaserad vård. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika samhällsaktörer arbetar med att stödja ett missbruks-eller beroendeproblem. Denna studie är en kvalitativ studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Howard Beckers stämplingsteorin och Ted Goldbergs teori om självbild och avvikandekaraktär har använts i denna studie. En stämpling är något som kommer från andra människors reaktioner på det avvikande beteendet.Har man hamnat i stadiet för acceptans av stämplingen kan det leda till en avvikandekaraktär. Studiens resultat visade bland annat att samtidiga insatser under behandlingens gång har en stor betydelse för ett hållbart resultat,individerna riskerar annars att hamna mellan stolarna och tappa motivationen. Att bli fri från sitt missbruk är en lång process som även fortsätter efter behandlingen vilket man arbetar mycket med under behandlingen men för ett långvarigt resultat behöver man satsa på eftervården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)