Polymerkoncentrationens inverkan på härdresultatet av seghärdningsstål 356D och 495B.

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: De ökande kraven på kvalité från kunder och ett allt strängare regelverk från myndigheter gällande miljön, har lett till att Ovako Sweden AB Hällefors har planer på att introducera polymer (Aquatensid) som nytt kylmedel i sin Induktionshärdningslinje. Detta för att minska risken för sprickbildning i materialet till följd av för stora spänningar, samtidigt som vattnet byts ut mot ett resultatmässigt bättre alternativ. Tidigare studier med lovande resultat har utförts inom området och detta arbete inriktar sig på att finna en balanserad koncentrationshalt av polymer i blandning med vatten som kan passa för hela Ovakos seghärdade sortiment.Tester har skett på två av de vanligaste stålsorterna (Ovako 356 och Ovako 495) dessa har gemensamt att de är relativt höglegerade stål i Ovakos sortiment. Stålsorterna har härdats i en kammarugn vid höga temperaturer och sedan kylts under omröring i ett bad av vattenblandad polymer vid varierande koncentrationer. Noggrann fysikalisk provning innefattande hårdhetsprofiler i Vickers, mikroskopering i ljusmikroskop och Svepelektronmikroskop (SEM). Detta för att se om eventuella skillnader i strukturen uppkommit, som kan ge tendenser till sprickuppkomst och försämrad härdbarhet. Resultaten av testerna visar att för stålsort 495B kan jämna hårdhetsintervall uppnås över de olika koncentrationerna, men att man får en större variation då man kyler 356D.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)