Är digitalisering lösningen? : En kvalitativ studie om digitalisering av insatsen boendestöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Digitalisering är i dagsläget ett aktuellt ämne i samhället och inom socialt arbete. Boendestöd är en insats som erbjuds av socialtjänsten till bland annat människor med funktionsnedsättning. Boendestödet innefattar ett praktiskt och socialt stöd, där målet är att klienten ska kunna leva ett självständigt liv. Med hänsyn till digitalisering var det av relevans att undersöka hur det kan påverka boendestödet och organisationen, professionen samt relationen till klienten. Därför var syftet med studien att undersöka digitalisering av boendestödsverksamheter i Halmstad kommun för att skapa djupgående förståelse av digitaliseringens möjligheter och svårigheter för verksamheterna och målgruppen. Vidare var syftet att undersöka vilka synsätt de som arbetar med boendestöd eller digitalisering, har till digitalisering av boendestödsinsatser. Studien hade sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats, där nio semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av två digitaliserings-experter, fyra enhetschefer och tre boendestödjare. Resultatet visade en mängd möjligheter och svårigheter och vilka synsätt som finns till digitalisering av boendestödet. En svårighet var kunskapen som boendestödjaren behöver besitta om välfärdsteknik. En möjlighet var att använda digitala verktyg för att effektivisera resursfördelningen i verksamheten. En slutsats som framkom i studien var att teknikens användande och komplettering av arbetssätt påverkas av klientens intresse, kunskap, funktionsnedsättning och ålder. Andra slutsatser var att det behövs mer utbildning för boendestödjare kring tekniken, en mer enhetlig samsyn kring digitalisering och skapas flera samt nya tillvägagångssätt i boendestödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)