Vad ska man boka en bibliotekarie till? : En användarstudie på Campusbiblioteket i Skellefteå

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Vid campus Skellefteå är två universitet verksamma, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Här studerar cirka 2600 studenter på fristående kurser och program däribland datorgrafik, nätverksteknik, sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet. Enligt bibliotekslagens paragraf sex ska det vid varje högskola finnas ett högskolebibliotek. Campusbibiblioteket i Skellefteå kallas Skeribi och ligger på campusområdet.

Syftet med min undersökning är att kartlägga studenternas användning av Skellefteås campusbibliotek. Undersökningen begränsas till att gälla studenterna vid fyra olika program; datorgrafik och nätverksteknik vid LTU Skellefteå samt sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet vid UMU Skellefteå. Jag ville undersöka hur studenter vid nämnda program använde campusbiblioteket för att sedan jämföra resultaten programmen emellan. Jag vände mig till sammanlagt fyra klasser för att genom enkäter undersöka studenternas vanor och attityder kring campusbiblioteket.

Skillnaden i biblioteksanvändningen bland de deltagande studenterna var störst mellan teknikprogrammen (datorgrafik och datornätverk) och socionom- och sjuksköterskeprogrammen. Studenter vid datorgrafik- och datornätverksprogrammet besökte campusbiblioteket i mindre utsträckning än socionomstudenter och sjuksköterskestudenter, och när de gick till biblioteket var det främst för att studera. Även socionomerna och sjuksköterskorna använde biblioteket som studieplats, men de bad om hjälp med artikelsök och utnyttjade bibliotekskatalogen oftare än teknikstudenterna. Utvärderingen har utgått från fyra bakgrundsvariabler: utbildning, tidigare biblioteksvana, avstånd mellan hemmet och biblioteket samt kön. Den variabel som enligt min undersökning påverkar studenternas biblioteksanvändning mest är programval. De tekniska programmen är till stor del praktiska medan socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet har ett mer teoretiskt upplägg och det förklarar varför biblioteksanvändningen skiljer sig så pass mycket mellan programmen. Tidigare biblioteksvana och avstånd mellan hemmet och biblioteket hade ingen större påverkan på biblioteksanvändningen. Inte heller kön visade sig ha någon större betydelse för biblioteksanvändningen, det bör dock tilläggas att två av de deltagande utbildningarna är mansdominerade medan de två andra är kvinnodominerade vilket gör det svårt att avgöra ifall resultatet är en effekt av utbildning eller kön. Gemensamt för de flesta studenterna är att de är nöjda med personalen, lokalerna och studiemiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)