Var sitter makten? : En studie av hur den visuella kommunikationen används i Svensk Damtidning för att skapa maktrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Författare: Emilia Persson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Var sitter makten? – En studie av hur den visuella kommunikationen används i Svensk Damtidning för att skapa maktrelationer  Problemfråga: Hur representeras genus i Svensk Damtidning och vilken betydelse kan detta ha för svenska genusideal?  Tilldelas Carl Philip, som man, mer makt än sina systrar?   Representeras Victoria och Madeleine oftare i sammanhang där deras kvinnliga egenskaper framhävs?    Syfte: Undersökningen syftar till att bidra med kunskap kring hur genusnormer och maktrelationer skapas och upprätthålls.  Teori: Studien har två typer av teoretiska utgångspunkter, dagordningsteorin och gestaltningsteorin som förklaring av de kommunikativa värderingarna. Dessa kompletteras med teorierna the male gaze och performativitet som ger förklaringar till hur genus skapas.  Metod: Undersökningens empiri utgörs av 125 bilder fördelade på åtta utgåvor av från Svensk Damtidning. En kvantitativ bildanalys med fokus på olika maktaspekter har utförts på bilderna av kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine under tidsperioden 11/2-16 till 6/4-16. Huvudresultat: Resultatet visar att det finns en maktkamp mellan kön och titel. Titeln som kronprinsessa för med sig högre social status och ett större medialt utrymme.  Resultatet visar även att Carl Philip tilldelas mer makt än Madeleine trots deras likvärdiga titlar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)