Hållbarhetsredovisningens framtid Hur svenska företag kommunicerar sina hållbarhetsaktiviteter via sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Filip Malmberg; Carl Ershag; [2020-01-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte : Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen av hur svenska företagkommunicerar sina hållbarhetsaktiviteter till sina intressenter via sociala medier.Metod : Vi har utfört manuella sökningar med utvalda nyckelord på Vattenfall AB:soch H & M Hennes & Mauritz AB: s (H&M) webbplatser och sociala medier, för attidentifiera relevanta sökträffar. Vi har kategoriserat sökträffarna enligt tvåkommunikationsstrategier: självcentrerad envägskommunikation och interagerandetvåvägskommunikation. För att undersöka hur dessa företag kommunicerar,innehåller denna studie även en kvalitativ textanalys av utvalda facebookinlägg.Resultat : Den insamlade datan visade att den självcentreradekommunikationsstrategin användes betydligt mer än den interagerande strategin.Datan visade, i enskilda fall, på en interagerande tvåvägskommunikation. Dessa vardock endast på H&M:s sociala medier. Slutsatsen är att H&M och Vattenfall AB intefullt nyttjar de kommunikativa fördelarna som sociala medier möjliggör.Studiens bidrag och originalitet: H&M och Vattenfall AB är globala företag ochbåda har varit med på Global Fortune 500-listan de senaste fem åren. På grund avderas position inom sina branscher har de varit studieobjekt för tidigare forskning.Det har också gjorts studier om organisationers användning av sociala medier förkommunikation. Dock har ingen studie undersökt dessa företags användning av olikakommunikationsstrategier på sociala medier för att kommunicera sinahållbarhetsaktiviteter till sina intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)